Choď na obsah Choď na menu
 


Slovensko v číslach

25. 11. 2009

Poďme sa trošku pozrieť na Slovensko v číslach. Závery nechám na každého zvlášť. Informácie sú zo štatistického úradu slovenskej republiky http://www.statistics.sk/ a úradu práce sociálnych veci a rodiny http://www.upsvarsp.sk/

 Informácie poskytnuté v článku sú súhrnom z týchto stránok, vzhľadom k rýchlosti týchto inštitúcií, sú niektoré informácie výročné z roku 2008 ale väčšina je 3Q tohto roku.

Príjemné čítanie Z.A.B.

 Celkový počet obyvateľov 5 412 254

Schopných pracovať 3 172 594 - 58,62 %

Momentálna výška nezamestnanosti - 368 021 - 11,60 % so schopných

Celkovo nepracujúcich 2 378 000

Počet študujúcich 1 059 217

Celkovo nepracujúcich bez detí a študentov - 1 318 783

Voľných pracovných miest 17 752 t.j. na jedno pracovne miesto 74 uchádzačov

Výdavky na sociálnu starostlivosť spolu 17 699 000 000 Sk

Vyplatené dávky dôchod. zabezpečenia spolu 139 464 000 000 Sk

Systémové dávky nemocenského poistenia spolu 7 427 000 000 Sk S

polu štát vyplatil 164 590 000 000 Sk

Mesačné výdavky na jedného člena v pracujúcej domácnosti sú zhruba 10 934,53 Sk

Tak si to zrátajme - 164 590 000 000 / 12 mesiacov = 13 715 830 000 Sk Ak berieme do úvahy každého nezamestnaného vychádza to mesačne 10 400, 40 Sk Takúto sumu peňazí štát priamo alebo nepriamo vyplatí jednému nezamestnaného občanovi slovenskej republiky. Príjmy z výberu poistného spolu 25 242 907 000 Sk Úhrady za zdravotnú starostlivosť spolu 24 747 876 000 Sk Rozdiel + 495 031 000 Sk Príjmy Sociálnej poisťovne spolu 36 078 205 000 Sk Úhrada dávok sociálneho poistenia spolu 42 077 316 000 Sk Rozdiel - 5 999 111 000 Sk Celý rozdiel -5 504 080 000 Sk

 

Poďme ďalej.... Počet duchovných 3 149 Počet katechétov 1942 Počet kostolov 5 639 Rozdiel medzi skutočným a potrebným (o koľko je viac kostolov ako treba) + 548

Počet bohoslužieb Rímskokatolícka cirkev 745 874 Gréckokatolícka cirkev 139 017 Evanjelická cirkev a.v. na Slovensku 36 776 Reformovaná kresťanská 25 632 Pravoslávna cirkev 153 949 Spolu 1 101 248 Priemerný počet bohoslužieb na jedného kňaza do roka 350

Trestné činy 104 758 Percentuálna úspešnosť 43,6 % Páchatelia trestných činov 52 573 Škody spôsobené kriminalitou 13 683 100 000,00 Sk Ak je úspešnosť vyšetrovania 43,6 percent potom sa stratilo 7 717 268 400,00 Sk Každého, ktorého nechytili sa priemerne obohatil o 260 270 Sk

Počet požiarov na území Slovenskej republiky Požiare spolu 11 045 Denne 30 požiarov Zranené osoby 232 Usmrtené osoby 68 Priame hmotné škody 1 310 300 000 Sk Uchránené hodnoty 5 840 000 000 Sk Rozdiel medzi uchráneným a poškodeným v percentách 77,56 %

Školstvo Celkové výdavky verejnej správy na vzdelávanie 45 005 024 000 Sk Na podporu našej budúcnosti dá štát mesačne na jedného študenta 3 540,74 Sk Na nezamestnaného sa dáva priemerne 10 400,00 Sk

 

 Celkové výdavky na zdravotnú starostlivosť 143 568 619 000 Sk Priemerne za rok na jednu osobu 26 526,58 Sk

Rozhlasové a televízne vysielanie v hodinách Odvysielaný program vo verejnoprávnej rozhlasovej stanici 69 797 Odvysielaný program v súkromných rozhlasových staniciach 194 728 Rozdiel medzi VP a súkromnou 64 % Doba programu verejnoprávneho TV vysielania 18 177 Doba programu súkromného TV vysielania 621 707 Rozdiel medzi VP a súkromnou 97,07 %

Tituly novín 330  Počet výtlačkov novín 147 331 000 Tituly časopisov 1 805 Počet výtlačkov časopisov 113 466 000 Počet výtlačkov spolu 260 797 000

 Múzeá 101 Expozície v múzeách 638 Výstavy v múzeách 1 205 Návštevníci múzeí 4 227 000 Galérie 25 Expozície v galériách 63 Výstavy v galériách 373 Návštevníci galérií 428 000

Hvezdárne 25 Návštevníci hvezdární 215 Zoologické záhrady 4 Návštevníci ZOO 907 000 Počet návštevníkov múzeí, galérií, hvezdárni a ZOO 5 562 000

Knižničné výpožičky Verejné knižnice 19 098 000 Ústredné vedecké knižnice 2 634 000 Vysokoškolské knižnice 2 825 000 Spolu 24 557 000

Stále scény divadiel v prevádzke 68 Divadelné predstavenia na dom. a cudzej scéne spolu 6 473 Návštevníci divadiel na predstaveniach spolu 1 356 000 Divadelné predstavenia v zahraničí 347 Návštevníci divadiel na predstaveniach v zahraničí 100 000 Hudobné telesá 14 Koncerty vnútroštátne 566 Koncerty v zahraničí 249 Počet návštevníkov koncertov nie je uvedený

Dokončené filmy spolu 302 Celovečerné filmy 5 Celovečerné hrané filmy 2 Televízna produkcia a video tvorba 289 Spolu návštevníci 1 456 000

O koľko percent viac ľudí číta noviny + bulvár ako sa inak kultúrne vyžíva 87,89 %

Vývoz a dovoz Vývoz výrobkov a služieb 323 585 000 000 Sk Dovoz výrobkov a služieb 320 063 000 000 Sk Rozdiel + 3 522 000 000 Sk V percentách + 1,088 %

Tržby

Priemysel 4 621 566 500 Eur

Stavebníctvo 848 794 810 Eur

Motorové vozidlá 802 952 978 Eur

Veľkoobchod, okrem motorových vozidiel a motocyklov 1 913 385 335 Eur

Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov 1 438 366 211 Eur

Ubytovanie 26 741 274 Eur

Činnosti reštaurácií a pohostinstiev 69 142 699 Eur

Pozemná doprava a doprava potrubím 237 134 203 Eur Vodná doprava 3 074 295 Eur

Letecká doprava 34 037 908 Eur Skladové a pomocné činnosti v doprave 139 715 511 Eur

Poštové služby a služby kuriérov 34 888 736 Eur

Doprava a skladovanie 448 850 653 Eur

Nakladateľské činnosti 45 064 036 Eur Výroba filmov 41 632 877 Eur

Činnosti pre rozhlasové a televízne vysielanie 9 294 468 Eur

Telekomunikácie 190 347 384 Eur

Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby 127 626 944 Eur

Informačné služby 34 546 935 Eur Informácie a komunikácia 448 512 643 Eur

Vybrané trhové služby 674 870 262 Eur

Nehnuteľnosti, odborné, vedecké a techn. Činnosti 384 830 502 Eur

Činnosti v oblasti nehnuteľností 70 866 636 Eur

Právne a účtovnícke činnosti 67 584 060 Eur

Architektonické a inžinierske činnosti 83 460 695 Eur

Reklama a priesmu trhu 70 677 945 Eur

Administratívne a podporné služby 165 540 084 Eur

Prenájom a lízing 28 719 475 Eur

Činnosti cestovných agentúr a kancelárií 40 138 481 Eur

Bezpečnostné a pátracie služby 19 473 972 Eur

Admin., pomocné kancelárske a iné obch. pomocné činnosti 48 487 422 Eur

Ostatné vzdelávanie a pomocné vzdelávacie činnosti 8 607 320 Eur

Umenie, zábava a rekreácia 89 938 623 Eur Ostatné činnosti 25 953 733 Eur

Tržby cestovného ruchu 521 378 380 Eur Spolu tržby 13 816 203 990 Eur

Celková výmera pôdy (ha) 4 903 573 Výmera pôdy - vodné plochy 93 656 1,90 %

Výmera pôdy - pôdne plochy 4 809 917 98,09 %

Výmera pôdy - lesné pozemky 2 007 142 40,93 %

Výmera pôdy - ostatné pôdne plochy 865 838 17,65 %

Výmera pôdy - využitá poľnohosp. pôda 1 936 937 39,50 %

Výmera pôdy - orná pôda 1 349 311 27,51 % Výmera pôdy - trvalé porasty 23 037 0,46 %

Výmera pôdy - ostat. plochy vrátane domácich záhrad. 33 005 0,67 %

Výmera pôdy - trvalé lúky a pasienky 531 584 10,84 %

Využitá orná pôda spolu (%) 100,00 Využitá orná pôda - obilniny 59,38 %

Využitá orná pôda - strukoviny na zrno 0,81 %

Využitá orná pôda - koreňové plodiny 1,38 % Využitá orná pôda - priemyselné plodiny 18,87 %

Využitá orná pôda - zelenina 0,57 %

Využitá orná pôda - objemové krmoviny na ornej pôde 17,96 %

Využitá orná pôda - ostatné poľné plodiny 0,08 %

Využitá orná pôda - kvety a okrasné rastliny 0,02 % Využitá orná pôda - osivá-sadivá 0,16 %

Využitá orná pôda - ladom ležiaca pôda 0,77 %

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.