Choď na obsah Choď na menu
 


Z Mestského úradu.

3. 12. 2011

<

 

 

 

zdroj: facebook/novasenica

Pavol Kalman : Senický zázrak. Po vstupe schránkovej firmy NUTRAN PROMOTIONS do Technických služieb Senica v roku 2005, zrazu začínajú Technické služby tvoriť zisk. Ale AKÝ zisk. Za osem rokov od 2005 do 2012 je zisk 961 tisíc EUR. Keď vlastnilo TS Senica mesto tak za sedem rokov od 1998 do 2004 bol zisk 43 tisíc EUR. Ani nemusíte hádať ako je tento zisk dosahovaný - pravidelným zvyšovaním poplatkov za vývoz odpadu. Seničania platia schránkovej firme. Náklady znášajú seničania, pôžitky niekto neznámy. A primátor Parízek mlčí o vlastníkoch NUTRAN ako partizán. Asi vie prečo.

 

 

 

 

20.11.2012 zdroj: facebook/novasenica 

Link na článok z 31.8.2010.

Pán primátor Parázek slávnostne odovzdáva dva nové autobusy občanom mesta. V tomto článku sa spomína ročný doplatok za MHD vo výške 73.000 €. Zvláštne je, že po dva a pol roku je mesačná strata 15.000 €, to je ro čne 180.000 € a ak tieto čísla platia spätne od septembra 2010, potom je kumulovaná strata MHD od 9.2010 do 10.2012 vo výške 390.000 €. Na to, že autobusy jazdia prázdne pána Parízka niekoľkokrát upozorňovali poslanci. Za dva roky strata viac ako 11,5 miliónov korún. Ako je vôbec možné, že túto situáciu Parízek nerieši? Ako je možné, že s dopravcom podpísal v roku 2010 také zmluvy, ktoré ho oprávňujú žiadať od mesta takéto šialené nedoplatky.

 

 

 

 

 

Porovnanie hospodárenia samospráv v roku 2011

 

 

 

 Kto je kto v Senici, kto ovláda čo v Senici

kto-je-kto-v-se.jpg

 

 

 

 

Co? Pre Tv region 482 100,- eur Takmer 15 000 000,- Sk A je este odkazana na prispevok od Senice 30 000,- eur. Preto sa musia v Senici zvysovat dane a udtrhat ludom od huby aj z toho mala?

 

 

 

 

 

 Material na rokovanie MsZ Senica - DOTÁCIE

 

 

dotacie-msu-2.jpg

 

 

dotacie-msu-1.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

msu-pozemky-pre-arena2.jpg

 msu-pozemky-pre-arena.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zdroj: facebook NovaSenica

Náš dlh stále viac a viac narastá, stále viac si požičiavame. V tomto roku by sme mali splatiť úvery a úroky v celkovej sume 957.075 €, z toho ŠFRB 392.127 €. V roku 2013 je naplánované splácanie bankám a štátu vo výške 893.413 €. Tieto sumy sú nereálne, mesto nemá peniaze na splácanie svojich dlhov!!! Na rok 2011 Parízek naplánoval splatenie dlhu vo výške 1.140.397 €, ale splácal tak, že úver splatil úverom - napríklad úver na financovanie rekonštrukcie druhej ZŠ. Tento úver už mal dva termíny splatnosti, každá prolongácia stojí viac peňazí ako predošlá. Možno ho zaplatíme tento rok.

 

 

 

 

 

 

 

zdroj: facebook NovaSenica

"Parízek podpísal túto dohodu 12.12.2011. Zrejme teda vedel, že mesto bude mať 2.1.2012 peniaze, aby zaplatilo faktúry v celkovej hodnote 131.750,97 €. K dnešnému dňu tieto fakúry nie sú uhradené. Senica je teda POVINNÁ zaplatiť ZMLUVNÚ POKUTU firme Hílek vo výške 32.686 €."

SENICA - Hílek a.s. Dohoda o odklade lehoty splatnosti faktúr

 

 

 

 

 

 

 

 

 zdroj: facebook

hospodarenie--senice-2009-2011.jpg

 

 

 

 

Faktúra firmy DEVIS za autorský dozor na stavbe "Senica s novým námestím"

faktura-msu---devis.jpg

 Zmluva na autorský dohľad

 

 

 

 

 

 

 

 

parkovisko-ciel-4.jpg

 

 

parkovisko-ciel-3.jpg

 

 

 

parkovisko-ciel-1.jpg

 

 

 

parkovisko-ciel-2.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dotacie-msz-sportove-kluby.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pri poliklinike je rozostavaná budova športovej haly. Kedy bude stavka dokončená?

1/ Rozostavaná stavba „ Športové centrum Senica“ nie je v majetku mesta a mesto v danom projekte nemá žiaden podiel.

2/ Stavebné povolenie je vydané na spoločnosť DNM s.r.o., Vajanského 11, Nové mesto nad Váhom, IČO: 36348252, č.j. SOÚ-836/2007-NOS. Mesto spôsob financovania súkromných investorov nemá v kompetencii skúmať.

3/ Stavba sa nachádza v štádiu výstavby, predpokladáme prestavanosť 950 tis. €

4/ Spoločnosť DNM s.r.o. zaslala ponuku mestu resp. Poliklinike n.o. na odkúpenie rozostavanej stavby, správna rada túto ponuku neakceptovala. Ďalšie rokovania neprebehli.

 

Rozostavaný je stavebný objekt, ktorý bol povoľovaný spoločne so stavebným objektom športovej haly, ktorý mal mať len doplňujúce využitie. Hala samotná sa stavať ani nezačala. Oba stavebné objekty sú súkromnou investíciou, bez účasti mesta t.z. ani to čo je postavené nie je majetkom mesta. Tým, ža sa hala nestavia, zastavil práce a ukončil výstavbu objektu aj druhý investor. Iné riešenie zatiaľ neexistuje.

Ing. Ján Sališ ved.odd.VŽPaD

Športové centrum Senica - čo sa hovorilo a pisalo v tlači. +  Zmluva o prenájme

  

 

 

Dobrý deň. Mňa by zaujímalo, aký majú TS  cenník služieb vo vzťahu k mestu. Viete sa k nemu dostať?

 

cennik 2010

 

 

 

 

 

Viete nieco o kontrole NKÚ na MsÚ?  Mala prebiehať asi pred rokom.

NKU Senica

 

 

 

 

 

Čo je obsahom zmluvy nedzi TS Senica a mestom Senica?

Poznámka: O takej zmluve sa sniva každému podnikateľovi.

TS Senica - Zmluva o Dielo

 

 

 

 

Na svetelnej križovatke v Senici prebieha rekonštrukcia chodníka.  Predchádzala tomu verejná súťaž alebo cenová ponuka na vykonanie týchto prác?  Bola táto zakázka priamym zadaním?   Na práce tohoto charakteru má mesto uzavretú dlhodobú zmluvu s TS Senica, účinnú od 1.1.2007.  V súlade so zmluvou sme TS požiadali o realizáciu prác. Výber dodávateľa je v kompetencii TS Senica.  Súčasťou Projektovej dokumentácie bol aj položkovitý rozpočet projektanta.  Cenové rokovania sa uskutočnili s TS.  K otázke či bola zakázka priamim zadaním: Vo väzbe na TS áno.

 

V akom štádiu je projekt "Senica s novým námestím" ? Prebehla už v súvislosti s tým verejná súťaž? b) Ak áno, s akým výsledkom?     Na projekt "Senica s novým námestím" bola na základe Mandátnej zmluvy spoločnosťou TENDER PROFIT s.r.o., Pribinova 25, 81109 Bratislava realizovaná užšia súťaž na výber zhotoviteľa stavby. Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania bolo v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. zverejnené vo VVO č. 240/2009 zo dňa 15.12.2009 pod značkou 07152-MUP. Projekt "Senica s novým námestím" je v súčasnej v štádiu  ukončenia administratívnej kontroly verejného obstarávania pred podpisom zmluvy s dodávateľom stavebných prác. Kontrola bola vykonaná Trnavským samosprávnym krajom , Sekciou pre ROP, Sprostredkovateľským orgánom pod Riadiacim orgánom pre ROP Starohájska 10 Trnava.

K dnešnému dňu  nie je podpísaná zmluva s víťazným uchádzačom. V zmysle zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ pošle oznámenie o výsledku verejného obstarávania po uzavtetí zmluvy na úrad pre verejné obstarávanie.  Na UVO bude v časti Vestník - oznámenie o výsledku verejného obstarávania, kde bude potrebne uvedený celý priebeh súťaže, predpokladaná cena, víťaz súťaže a celková cena na základe uzatvorenej zmluvy o dielo.

 

 

Aká spoločnosť realizuje výmenu osvetlenia v projekte "Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia"? b) Bola vybraná na základe verejnej súťaže ?    Výber zhotoviteľa stavby na daný projekt bol realizovaný v zmysle zákona č.25/2006 Z.z. o Verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov od 05/2010- 07/2010. Celá dokumentácia o verejnom obstarávaní  pred podpisom zmluvy s dodávateľom bola poslaná dňa 17.7.2010 na kontrolu poskytovateľovi  nenávratného finančného príspevku.. Zmluva so zhotoviteľom nie je podpísaná a môže byť podpísaná a zverejnená až po schválení predsedu kontroly VO.

 

 

Recyklačné centrum Senica (za Čáčovom) je zámer mesta, alebo spoločnosti Devis? Recyklačné centrum nie je zámer mesta. Predkladá ho Vami uvedená spoločnosť.(Devis s.r.o.)      Pozemky  (pod recyklačné centrum) sa v  predávajú spoločnosti TS Senica. Ich odpredaj bol schválený na júnovom MsZ v roku 2009 uznesením 17/09/H.

 
 Pozemky ktoré predalo mesto Senica Technickým službám za účelom recyklačného centra obratom predajú Technické služby alebo ich prenajmú  spoločnosti Devis? Vaše otázky sa týkajú dohôd príp. zmluvných vzťahov dvoch samostatných právnych subjektov do ktorých mesto nezasahuje.

(Poznámka: A to nám vyhovuje, tak to má byť v Kucúrkove.)

 
 

Nakoľko mesto Senica zastupujú v a.s. Technické služby (ako dozorný orgán či v predstavenstvenstve) členovia samosprávy mesta Senica, rozhodujú o majetbu mesta, vzťahuje sa na nich zákon č.211/2000 §2, preto žiadam o informáciu :

Mesto Senica predalo Technickým službám pozemky (za Čáčovom) za účelom vybudovania recyklačných priestorov. Následne ohlásila spoločnosť Devis zámer Recyklačné centrum Senica na parcele 34210/3, k.ú. a) Bol tento pozemok spoločnosti Devis prenajatý za účelom vykonávania recyklácie? NIE

Ak áno, za akú cenu / podmienok? ---- 

Je do projektu zainteresovaná spoločnosť Devis len ako developer?  Spoločnosť Devis je predkladateľom projektu v rámci fondov EÚ.

V akom vzťahu bude spoločnosť Devis k Technickým službám Senica v projekte Recyklačné centrum Senica? V obchodnom

Žiadali Technické služby, či spoločnosť Devis na tento projekt nenávratný finančný príspevok?    Spoločnosť Devis je predkladateľom projektu v rámci výzvy operačného programu - životné prostredie prioritná os 4.1 , odpadové hospodárstvo, operačný cieľ 4.1. Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov.

Presne v tomto znení sme zaslali otázky listom (v zmysle zákona 211/2000 Z.z. ) na Technické služby Senica.  Myslíte si že odpovedali?  Ale nám úplne postačí ak raz ročne niečo zabľabocú o stave TS na MsZ.  Jednoducho, do ich dieľne kšeftov verejnosť nemá prístup. Hoci v TS je majetok mesta a teda aj nás všetkých seničanov.   Hmmm.  Smutné.

 Vaše delikátne otázky na MsÚ môžete naďalej zasielať na e-mail  dananai@zoznam.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kup.zml. TS - Nutran pl

technoimes

 

 

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

pôda

(novomeska, 29. 11. 2010 11:57)

do novovytvorených parciel sa začlenujú parcelevlastníkov povodných parciel bez jejích súhlasu.o majetkoprávnom vysporiadaní sa nehovorí,stačí prepis na lvzena c.

pôda

(novomeska, 29. 11. 2010 11:57)

do novovytvorených parciel sa začlenujú parcelevlastníkov povodných parciel bez jejích súhlasu.o majetkoprávnom vysporiadaní sa nehovorí,stačí prepis na lvzena c.

....

(...., 16. 11. 2010 1:52)

Takže zo Športového centra bude druhá Syda.

Kaščák

(Ján , 2. 9. 2010 19:23)

Jaro Kaščák si všetko vybavuje pre seba! Technické službny a Devis sú zviazané ako pupočná šnura. Hanba ľudom ktorí ho volia ešte aj za poslanca zastupiteľstva. Najprv komunista, teraz veľký kapitalista.