Choď na obsah Choď na menu
 


Odkúpenie pozemkov pod nájomným domom / Čo si má o tom myslieť prostý občan.

5. 4. 2010

Zo zápisnice na 22. riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Senici, konanom 11. februára 2010.

 

Návrh na odkúpenie pozemkov p.č. 24289/188, 24289/244 a 24289/245 „C“ reg. k.ú. Senica.

Mgr. Hutta: Jedná sa o pozemok pod nájomným domom, o ktorý máme záujem a chceme kúpiť pozemok pod ním, parkovisko plus priľahlé plochy.

Ľ. Béreš: Ten barák chceme, je 100%-né, že ho kúpime, načo by nám tam boli parkovacie plochy a miesto pod barákom pokiaľ ho niekedy nekúpime.

S. Fordinál: Ešte nejdeme podpisovať zmluvu, MsZ najprv musí dať mandát, že to môžeme kúpiť a keď to nekúpime tak jedna jediná vec tam je, že predložíme návrh na zrušenie uznesenie, bez uznesenia nemôžeme.

Bolo prijaté -24- u z n e s e n i e č. 22/ 2010/ U s c h v a ľ u j e odkúpenie pozemkov p.č. 24289/188 o výmere 635 m2, zastavané plochy a nádvoria, p.č. 24289/244 o výmere 458 m2, ostatné plochy a p.č. 24289/245 o výmere 1468 m2, ostatné plochy „C“ reg. k.ú. Senica, spolu o výmere 2561 m2 od spoločnosti: GLOBALcom s.r.o., Drobného 27, 841 01 Bratislava, IČO: 35 942 096 za cenu10 €/m2.

Zároveň poveruje primátora k podpísaniu kúpno – predajnej zmluvy len s podmienkou realizácie odkúpenia bytového domu mestom Senica od spoločnosti GLOBALcom s.r.o., Drobného 27, 841 01 Bratislava, IČO: 35 942 096. H l a s o v a n i e : prítomných 19 poslancov, 18 za, 1 sa zdržal.

(poznámka: GLOBALcom - spoločník LI.PA Holding)

 

11.2.2010 odsúhlasuje MsZ odkúpenie pozemkov od GLOBALcom. Parcelu č.24289/245  nadobudlo GLOBALcom kúpou dňa 2.2.2010.  Hm.

Nenabalujú sa na tom rôzne spoločnosti a napokon to odkúpi a zacvaká mesto ? 
Bude tak výhodná kúpa ?

Položme si otázku: Potrebuje mesto túzo bytovku tak akútne, alebo chce "byť len ústretové" určitej spoločnosti či osobe ?  Veď len v súčasnosti má mesto za kostolom rozostavané niekoľké bytové domy.

 

View Report Action

 

 

 

 

Čo si má o tom myslieť prostý občan.

 

             Čo si má o tom myslieť prostý občan.

 Obrázok Tak ja vám neviem. Čo si má myslieř prostý občan o človeku v samospráve, ktorému sa v súkromnom podnikaní očividne darí, no při hospodárení s financiami daňových poplatníkov je to pravý opak. Isté pochybnosi v občanovi možu vzbudzovať aj informácie tipu:

MsZ schválilo odpredaj pozemkov  v  priemyselnej zóne (kasárne) spoločnosti J&R a o nejaký čas sa ocitli na liste vlastníctva súkromnej spoločnosti pána primátora, spoločnosti Pyrol. 

 

Uznesenie prijaté na 6. riadnom zasadnutí Mestského zastupitelstva v Senici konanom dna 6. septembra 2007

" s c h v a l u j e odpredaj pozemkov p.c. 1661/15 o výmere 2331 m2, p.c. 1661/17 o výmere 16 m2, p.c. 1661/34 o výmere 15 m2, p.c. 1661/35 o výmere 16 m2, p.c. 1661/136 o výmere 673 m2, p.c. 1661/137 o výmere 874 m2, p.c. 1661/138 o výmere 1987 m2, cast pozemku p.c. 1661/27 o výmere cca 1800 m2, spolu o výmere cca 7712 m2 „C“ register k.ú. Senica spolocnosti: J&R partners, s.r.o., Hviezdoslavova 1417/64, Senica, ICO: 36253863 za cenu:

- pozemky 300,-Sk/m2 - spevnené plochy za cenu súdnoznaleckého posudku. Presnú výmeru urcí GP.

 

Alebo , mesto Senica predalo pozemky spoločnosti, ktorá na tom mieste (IBV Nová Sotiná) predáva parcely k výstavbe rodinných domov a následne odpredá komunikácie mestu. Priznám sa , že som ani nebol prekvapený, keď sa na liste vlastníctva primátora objavili pozemky v tejto časti IBV, susediace s pozemkom pána primátora. 24289/ 156 24289/ 157 .

 výpis listu vlastníctva download

 

Alebo, údajné prepojenie spoločnosti p.primátora (Pyrol) s osobou, konateľkou spoločnosti Italgroup. Iste ste si všimli ako sa spoločnosti Italgroup v Senici “ zapáčilo“, ako sa im darí skupovať pozemky a zamieňať ich s mestom za lukratívnejšie.

výpis z obchodného registra: spol. Synthesis hold. download