Choď na obsah Choď na menu
 


Mesto predáva ubytovňu bývalých kasární / Senica - Predaj lesných pozemkov / predaj priestorov v DK Senica?

30. 11. 2009

Mestu už čoskoro nebude patriť budova ubytovne, ani okolité pozemky v areály bývalých kasární. O ich odpredaji rozhodli ešte predminulý týždeň poslanci mestského zastupiteľstva.

SENICA. Mesto na odpredaj budovy a pozemkov už vypísalo obchodnú verejnú súťaž. Súdna znalkyňa stanovila hodnotu nehnuteľností na sumu 266 175, 45 eur (8 018 801 korún). Získa ich záujemca, ktorý ponúkne vyššiu čiastku. Záujemcovia majú na zaslanie ponúk už len necelý mesiac.

Obrázok Mesto odpredá budovu i pozemky spolu. Ich využitie však musí byť podľa Viery Baroškovej zo senickej radnice v súlade s územným plánom mesta. „To znamená, že tieto plochy sú určené na výrobné a podnikateľské aktivity, sklady, technickú či občiansku vybavenosť," dodala.

Časť objektov už mesto prenajalo a časť odpredalo domácim firmám, ktoré mali záujem tu podnikať. Areál kasární pôvodne získalo darovacou listinou ministerstva obrany ešte v roku 2004. Mesto začlenilo jednu časť do priemyselnej zóny a ďalšiu vyčlenilo na bývanie.

Budovu, ktorá kedysi slúžila ako ubytovňa mužstva, si mesto pôvodne plánovalo ponechať na sociálne účely, kde by boli sociálne byty alebo náhradné bývanie. „Keďže budova je v zlom technickom stave a mesto nemá na jej rekonštrukciu zdroje, rozhodlo sa pre odpredaj," povedala Barošková.

 

 

 

 

Senica - Predaj lesných pozemkov.

 

 

Z uznesenia MsZ 17.12.2009 : 

s c h v a ľ u j e 1. Spôsob odpredaja pozemkov p.č. 34210/6 vo výmere 20 010 m2, druh pozemku lesný pozemok a p.č. 34210/5 vo výmere 30 000 m2, druh pozemku lesný pozemok, vytvorených GP č. 610/09 odčlenením z pozemku p.č. 2147/2 „E“ reg. k.ú. Senica vrátane lesného porastu formou obchodnej verejnej súťaže podľa § 9a odst.1 písmeno a / zákona č. 138/91 Zb. v platnom znení s týmito podmienkami:

1/ súťažiaci ponúkne vyhlasovateľovi súťaže kúpnu cenu, ktorá musí byť najmenej vo výške 332 006 € (10 002 012,76 Sk)

2/ účel využitia pozemkov musí byť v súlade s územným plánom mesta

3/ súťažiaci zaplatí kúpnu cenu najneskôr do jedného mesiaca od podpisu kúpno-predajnej zmluvy, inak má vyhlasovateľ súťaže právo odstúpiť od zmluvy

4/ prednostka MsÚ je poverená organizovať súťaž a splnomocnená doplniť ďalšie podmienky súťaže

 

 

 

 

2009 21MsZ 9 VOS Predaj Lesov

 

 

 

Obrázok

Názov materiálu:

Návrh na odpredaj nebytových priestorov v budove Dom kultúry súp.č. 11 a novovytvorených pozemkov p.č. 642/20, 669/16, 669/61, 669/62, 669/63, 669/64 „C“ register k.ú. Senica

  

  

2009_21MsZ_9_Nehat Abdiu