Choď na obsah Choď na menu
 


Bioplynová stanica v Senici ? / Bioplynová stanica má stáť priamo v Senici

19. 12. 2012

 

Bioplynová stanica v Senici ?

zdroj:senica.sk

 http://www.senica.sk/images/stories/pozvanky/pozvanky2012/bioplynova_stanica_sered.jpg

Pondelok, 03 December 2012 13:53

Spoločnosť Euroagro Senica, s. r. o., má zámer vybudovať v priestore bývalého Slovenského hodvábu (za budovou bývalej firmy ER-print) bioplynovú stanicu. Táto spoločnosť organizuje v stredu 5. 12. 2012 prehliadku bioplynovej stanice, ktorá už funguje v Čiližskej Radvani, pri obci Veľký Meder, okr. Dunajská Streda. Ide o technológiu BPS od spoločnosti EnviTec Biogas SK s.r.o., pričom totožnú technológiu plánujú inštalovať pri výstavbe BPS Senica. Pre záujemcov, ktorí by sa o technológii BPS chceli dozvedieť viac, je zabezpečený odvoz autobusom, ktorý odchádza o 8.00 hod. z parkoviska MsÚ.

 Predpokladaný návrat je cca o 14.00 hod. V prípade väčšieho záujmu je možnosť dohodnutia následnej exkurzie.

 Podľa projektovej dokumentácie Bioplynovej stanice Euroagro Senica, navrhovaný objekt bude slúžiť na spracovanie biomasy z poľnohospodárskej výroby na bioplyn, z neho na elektrickú energiu, teplo a organické hnojivo – fugát. Cieľové lokality umiestnenia fermentačného zvyšku sú v blízkosti stanice, podľa hnojného plánu budú aplikované na poľnohospodársku pôdu. Ďalší produkt BPS – teplo je využiteľné prevádzku bioplynovej stanice a vykurovanie. Vyrobená elektrická energia bude odoberaná verejnou energetickou sieťou.

 Stavba je členená na technickú budovu, fermentor, ktorý slúži k výrobe bioplynu a to zo substrátu prichádzajúceho zo zmiešavacieho zásobníka pridaním aktívnej mikrobiológie. Súčasťou fermentoru je plynojem. Zo zásobníku plynojemu sa privádza bioplyn po odsírení a odlúčení vlhkosti do kogeneračnej jednotky. Použitá bude 999 kW GE JENBACHER. Vyfermentovaný zvyšok – digestát – sa bude uskladňovať v samostatnej nádrži s kruhovm pôdorysom z prefabrikovaných betónových panelov zvonku opláštených trapézovým plechom, zastrešenie bude riešené zosilnenou polyetylénovou fóliou s textilom a táto nádrž na digestát bude uložená v hĺbke 2 m pod úrovňou terénu. Ďalej by tu mala byť vybudovaná poistná pochodeň, čo je bezpečnostné zariadenie prepojené s fermentorom a zásobník na tekutý materiál.

 Predpokladané náklady na stavbu sú 3,4 mil. eur.

 

 zdroj:facebook/novasenica

 Euroagro Senica usporiada zájazd s obedom a drobnými reklamnými predmetmi na prehliadku bioplynovej stanice, podobnej akú chce postaviť v Senici oproti Delphi. Bioplynka je dobrý projekt, ktorý je vhodný umiestniť niekde na okraj katastra, blízko poľnohospodárskeho družstva. Bioplynka nepatrí do mesta zopár stoviek metrov od obytnej zóny.

 Funkcionár ZMOSu síce hovorí, že podľa územného plánu tam môže stáť a nemôže ju zakázať - ON ju nemôže zakázať. Funkcionár ZMOSu poslal tento rok po odhlasovaní zastupiteľstvom 20.000 € do Delfin Real - akcionár Euroagro - na projekt "ochrany krajiny".

 Pán Jureňa (bývalý minister polí, lúk a pasienkov Slovenskej republiky - keď končil mal tlačovku v kravíne) skutočne zmysluplne využíva túto dotáciu z mestských peňazí. Bude slúžiť na vybudovanie bioplynky. To už naozaj nikto na mestskom úrade nemá štipku rozumu? To už si naozaj ľudia s peniazmi môžu v Senici dovoliť všetko?

 Ak sa nájde niekto z Hviezdoslavovej, Starého sídliska, Čáčova a rozhodne sa bojovať proti tomuto projektu, tak mu radi pomôžeme. Hlavy hore!

 

 

(Foto s polohou kde je stanica umiestená v Čiližskej Radvani a kde ju chcú umiestniť v Senici. Myslím že na prvý pohľad je vidieť rozdiel ohľadom obytnej zóny !)

zdroj: senica.sk

 

     
Pondelok, 19 August 2013 12:28
Mesto Senica, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov, vydal dňa 10.07.2013 pod. č.j. SOÚ-247/2013 územné rozhodnutie o umiestnení stavby „Bioplynová stanica EUROAGRO Senica“ na pozemku par. č. 3117/3, 3117/7, 3117/2, 3110/152 v katastrálnom území Senica, ktorej navrhovateľom je spoločnosť EUROAGRO Senica, s.r.o., so sídlom Horné Suroviny 1010, Senica, zastúpený spoločnosťou DIPA, s.r.o., Dr.I. Horvátha 887, Senica.

V zákonom stanovenej lehote sa voči tomuto rozhodnutiu odvolali:
- Gabriela Olejárová, Krátka 160/7, Senica
- Slavomír Bučák, Čáčov 209, Senica
- Peter Jamárik, Kalinčiakova 302/17
- RNDr. Ľubica Krištofová, Hviezdoslavova 469/56, Senica, ako zástupca vlastníkov bytovky 469, Hviezdoslavova ul.
- RNDr. Ľubica Krištofová, Hviezdoslavova 469/56, Senica – predseda petičného výboru
- Kozel – Klub ochrancov zelene, Robotnícka 59/23, Senica
- Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny Senica, Kolónia 606, Senica
- Jaroslav Filo, Železničná 440/26, Senica
- Gheorghe Furic, Tehelňa 2714/2c, Senica
- Norbert Michalovič, Železničná 440/26 A, Senica
- Vlastníci bytov v bytovom dome, Hviezdoslavova 471, Senica
- Vlastníci bytov v bytovom dome, Hviezdoslavova 470, Senica

Voči vydanému územnému rozhodnutiu bola doručená na stavebný úrad námietka Obvodným úradom životného prostredia v Senici.

Žiadame Vás, aby ste sa v zmysle § 56 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, ako účastníci konania k podanému odvolaniu vyjadrili a písomné stanovisko zaslali na tunajší stavebný úrad do 7 dní odo dňa doručenia vyžiadania.
Toto vyžiadanie stanoviska má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb (správny poriadok). Vyžiadanie stanoviska musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta a na webovej stránke mesta.


Ing. Ivan Nosko
vedúci SOÚDoručí sa:
1. Neznámym účastníkom konania, účastníkom konania na neznámom mieste a veľkému počtu účastníkov konania verejnou vyhláškou
2. DIPA, s.r.o., Dr.I. Horvátha 887, Senica
3. Reality Trade, s.r.o., Priemyselná 281/41, Senica
4. Slovenský hodváb PLUS, s.r.o., Továrenská 532, Senica
5. SLOVKORD PLUS, a.s., Továrenská 532, Senica
6. ER-PRINT, a.s., Čáčovská cesta 2709/4, Senica


 Vyžiadanie stanoviska k odvolaniu - verejná vyhláška 134.53 Kb

Príloha: fotokópie odvolaní

-  Gabriela Olejárová, Slavomír Bučák, Peter Jamárik
-  RNDr. Ľubica Krištofová, Hviezdoslavova 469/56, Senica, ako zástupca vlastníkov bytovky 469, Hviezdoslavova ul.
-  RNDr. Ľubica Krištofová, Hviezdoslavova 469/56, Senica – predseda petičného výboru
-  Kozel – Klub ochrancov zelene
- Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny Senica
-  Jaroslav Filo
-  Gheorghe Furic
-  Norbert Michalovič
-  Vlastníci bytov v bytovom dome, Hviezdoslavova 471
-  Vlastníci bytov v bytovom dome, Hviezdoslavova 470

-  Námietka Obvodného úradu životného prostredia
 
 
 

 

 

 

 

 

 

zdroj:sme.sk   19.12.2012

Bioplynová stanica má stáť priamo v Senici

 

Ľudia sa obávajú zápachu a hluku, investor Euroagro Senica takéto obavy odmieta.

SENICA. Bioplynovú stanicu plánuje priamo v meste Senica postaviť spoločnosť Euroagro Senica.

Jej konateľ Ján Toman netradičné umiestnenie v blízkosti bytových domov vysvetľuje ekonomikou. Odpadové teplo z výroby elektrickej energie má slúžiť na vykurovanie okolitých hál, ale aj bytov.

Ľudia bývajúci v blízkosti sa obávajú zápachu, hluku a ďalších negatívnych vplyvov na ich život.

Podľa primátora Ľubomíra Parízka územný plán Senice umiestnenie bioplynovej stanice v areáli bývalého Slovenského hodvábu umožňuje, pretože je vyčlenený pre priemysel.

Rozhodovať však bude podľa jeho vyjadrenia stavebný úrad, ktorý môže vziať do úvahy aj prípadné petície občanov a stanoviská aktivistov a občianskych združení.

Majú spracovávať siláž a hnojovicu

Vstupnou surovinou pre bioplynovú stanicu bude kukuričná siláž a hnojovica hospodárskych zvierat.

Výstupom bude elektrická energia, teplo a digestát, ktorý poslúži ako hnojivo. Investor si bude siláž vyrábať na svojej farme mimo mesta, do bioplynovej stanice ju bude dovážať denne po ceste cez priemyselnú časť mesta.

Toman povedal, že priemerne pôjdu do bioplynovej stanice tri autá so silážou, zakryté budú plachtou.

Obyvatelia Senice na stretnutí s ním vyjadrovali obavu zo zápachu siláže a hluku zo samotnej prevádzky, podľa Tomana sú tieto vplyvy minimálne.

Investor ráta aj s výstavbou protihlukovej steny, samotná premena biomasy na bioplyn má prebiehať v uzatvorenej technológii.

Miestna poslankyňa Ľubica Krištofová vhodnosť umiestnenia takejto prevádzky v blízkosti obytnej zóny spochybnila. Nepozdáva sa jej ani využívanie kvalitnej poľnohospodárskej pôdy na energetické účely.

Potrebujú predávať aj teplo

Bioplynová stanica by pre farmárov znamenala stabilný príjem financií počas celého roka. Na jej prevádzku je potrebných ročne 16-tisíc ton kukuričnej siláže, kukuricu by si pestovali sami na ploche 400 – 500 hektárov.

Umiestnenie bioplynovej stanice priamo na farme mimo mesta Toman vylúčil z ekonomických dôvodov.

Len samotný predaj elektrickej energie po znížení výkupných cien už podľa jeho vysvetlenia prevádzkovateľovi nestačí, potrebuje predávať aj teplo.

Bioplynová stanica má stáť 3,4 milióna eur, z toho 1,5 milióna eur môže Euroagro Senica získať ako nenávratný finančný príspevok z fondov Európskej únie.

Na Slovensku je v prevádzke alebo rozostavaných približne 50 bioplynových staníc.

Spoločnosť Euroagro Senica hospodári na ploche 4 100 hektárov, má 40 zamestnancov a prednostne sa venuje rastlinnej výrobe.

 

 

 

 

 

 zdroj:sme.sk    10.1.2013

 

 

Ľudia začali podpisovať petíciu proti bioplynke v centre

 

Seničania sa obávajú predovšetkým zápachu a hluku, investor takéto obavy odmieta.

SENICA. Bioplynovú stanicu plánuje priamo v meste Senica postaviť spoločnosť Euroagro Senica. Jej konateľ Ján Toman netradičné umiestnenie v blízkosti bytových domov vysvetľuje ekonomikou.

Odpadové teplo z výroby elektrickej energie má slúžiť na vykurovanie okolitých hál, ale aj bytov. Ľudia bývajúci v blízkosti sa obávajú zápachu, hluku a ďalších negatívnych vplyvov na ich život. Práve prebieha podpisovanie petície proti výstavbe bioplynovej stanice v určenej lokalite.

Primátor: Územný plán výstavbu umožňuje

Primátor Senice Ľubomír Parízek povedal, že územný plán mesta umiestnenie bioplynovej stanice v areáli bývalého Slovenského hodvábu umožňuje, pretože je vyčlenený pre priemysel.

„Podľa záväznej časti územného plánu Senice patri plocha, na ktorej má byť postavená bioplynová stanica, do lokality A9, čo sú plochy na intenzívnu priemyselnú výrobu, ktorá je tu hlavným funkčným využitím,“ potvrdila Viera Baošková, tlačová hovorkyňa mesta.

Mesto Senica je tak podľa primátora len v úlohe štatistu, pozemky, na ktorých má stanica stáť, patria súkromnému vlastníkovi. Bioplynku nebude riešiť ani mestské zastupiteľstvo. Rozhodovať bude podľa jeho vyjadrenia stavebný úrad, ktorý môže vziať do úvahy aj prípadné petície občanov a stanoviská aktivistov a občianskych združení.

„Oslovili nás občania z Hurbanovej ulice - posledné štyri činžiaky - niečo sme im už pomáhali. Pokiaľ viem, tak petícia sa už podpisuje,“ informoval zástupca senických aktivistov Pavol Kalman. Stanica by mala stáť len približne dvesto metrov od najbližších bytoviek.

Investor: Zápach a hluk budú minimálne

Podľa investora ide o bioplynovú stanicu farmárskeho typu, kde by sa mala spracovávať výlučne biomasa. Vstupnou surovinou by mala byť kukuričná siláž a hnojovica hospodárskych zvierat. Výstupom bude elektrická energia, teplo a digestát, ktorý poslúži ako hnojivo.

Investor si bude siláž vyrábať na svojej farme mimo mesta, do bioplynovej stanice ju bude dovážať denne po ceste cez priemyselnú časť mesta. Toman povedal, že priemerne pôjdu do bioplynovej stanice tri autá so silážou, zakryté budú plachtou.

Obyvatelia Senice na stretnutí s ním vyjadrovali obavu zo zápachu siláže a hluku zo samotnej prevádzky, podľa Tomana sú tieto vplyvy minimálne. Investor ráta aj s výstavbou protihlukovej steny, samotná premena biomasy na bioplyn má prebiehať v uzatvorenej technológii.

Miestna poslankyňa Ľubica Krištofová vhodnosť umiestnenia takejto prevádzky v blízkosti obytnej zóny spochybnila. Nepozdáva sa jej ani využívanie kvalitnej poľnohospodárskej pôdy na energetické účely.

Bioplynová stanica by pre farmárov znamenala stabilný príjem financií počas celého roka. Na jej prevádzku je potrebných ročne 16 tisíc ton kukuričnej siláže, kukuricu by si pestovali sami na ploche 400 - 500 hektárov.

Seničania: Postavte stanicu mimo mesta

Obyvatelia Senice navrhli kompromis - postaviť bioplynovú stanicu mimo mesta. Jej umiestnenie priamo na farme však Toman vylúčil z ekonomických dôvodov. Len samotný predaj elektrickej energie po znížení výkupných cien už podľa jeho vysvetlenia prevádzkovateľovi nestačí, potrebuje predávať aj teplo.

Bioplynová stanica má stáť 3,4 milióna eur, z toho 1,5 milióna eur môže Euroagro Senica získať ako nenávratný finančný príspevok z fondov Európskej únie. 

 


 

 zdroj facebook

https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/522680_137820033038493_88576923_n.jpg

 

 

poz.:

Solární byznys je 'out', teď vynáší bioplyn

25. května 2011  7:02
PRAHA - V Česku je 192 bioplynových stanic, připravuje se dalších 340. Limit stanovený vládou bude brzy vyčerpán.

Mirošov na Rokycansku, Tišnov, Valašské Meziříčí, Rynárec na Pelhřimovsku. To je jen pár míst, kde lidé v posledních měsících protestovali a sepisovali petice proti výstavbě bioplynových stanic.
Výhrady jsou téměř vždy stejné – obavy ze zápachu, hluku a nárůstu nákladní dopravy. Do větších bioplynových stanic je totiž nutné palivo svážet ze širšího okolí.
 

Infografika


Občas odpůrci uspějí. Například v Mirošově se Příkosická zemědělská společnost rozhodla projekt zastavit. Navzdory protestům elektrárny spalující bioplyn v Česku rychle přibývají. Jen od počátku roku zahájilo provoz 15 nových.

Rostoucí počet
Ještě vyšší je počet rozpracovaných projektů. Podle zjištění Lidových novin prošlo jen od začátku ledna posouzením vlivu na životní prostředí, které předchází územnímu a stavebnímu řízení, 76 nových bioplynových stanic.
 

Čtěte také:


Rychlý rozvoj bioplynových elektráren připomíná solární boom z let minulých. Podobně jako u slunce, i výroba elektřiny z bioplynu je státem dotovaná.

S nárůstem stanic se musejí vyrovnat i distribuční společnosti. "V letošním roce evidujeme téměř stovku žádostí o připojení bioplynových stanic. Pokud je kapacita naší distribuční sítě na požadovaném místě připojení dostatečná, pak žadatel od nás dostane kladné vyjádření k připojení," uvedla mluvčí společnosti E. ON Distribuce Božena Herodesová.

ČEZ Distribuce eviduje okolo 240 kladně vyřízených žádostí o připojení bioplynových stanic. Pro srovnání, v současnosti je v Česku v provozu 192 bioplynových stanic o výkonu 115 megawattů. Pokud zemědělské podniky a další investoři dokončí všechny plánované záměry, počet bioplynových stanic by během několika let mohl přesáhnout 500.

Omezení dané vládou
V nejbližších letech však zlaté časy pro investování do elektráren na bioplyn může ukončit takzvaný Národní akční plán pro obnovitelné zdroje, ve kterém ministerstvo průmyslu a obchodu nalinkovalo maximální tempo přírůstu jednotlivých zelených energií.

Do roku 2020 totiž počítá s bioplynovými stanicemi o elektrickém výkonu nejvýše 220 megawattů. Při současném tempu výstavby bude tento limit pravděpodobně do tří let vyčerpán. Po dosažení horního limitu získá stát možnost přestat dotovat další elektrárny, které investoři nestihnou postavit včas.

Zatím stát garantuje výkupní cenu až 4120 korun za megawatthodinu, což představuje trojnásobek tržní ceny elektřiny. Řada investorů též čerpá dotace na výstavbu z evropských fondů.
Podle ekologických aktivistů do bioplynových stanic patří hlavně bioodpady, jako jsou zbytky z kuchyně nebo tráva a listí ze zahrad, a také speciální energetické plodiny.

Ekologové naopak kritizují současný trend, kdy velké zemědělské podniky sázejí na desítkách hektarů kukuřici, která následně končí ve fermentačních nádržích bioplynových stanic.

Ministerstvo průmyslu proto zvažuje určité zásahy proti byznysu s bioplynem. "V souvislosti s novým zákonem chceme upravit i vyhlášku o druzích biomasy tak, aby se minimalizoval dopad na ceny zemědělských komodit," uvedl mluvčí ministerstva Pavel Vlček.

David Tramb