Choď na obsah Choď na menu
 


Pribudne denné centrum pre dôchodcov

18. 10. 2010

zdroj: senica.sk /nasasenica

V meste S e n i c a v priebehu pár týždňov p r i b u d n e tzv. denné centrum pre dôchodcov, ktorého činnosť bude v plnej miere zabezpečovať Mesto Senica a bude prístupné všetkým seniorom, nie iba členom Jednoty dôchodcov Slovenska.

Denné centrum pre dôchodcov vznikne v bývalej budove Záhorského osvetového centra na Hviezdoslavovej ulici. Ďalšie postupne vyrastú a budú slúžiť na stretanie sa s rovesníkmi, záujmovú činnosť či oddych na sídlisku Sotina a hľadá sa priestor aj v centre Senice, aby starší spoluobčania mali tieto kluby čo najviac dostupné. „Týmto krokom sme vyšli v ústrety požiadavkám našich dôchodcov, ktorí nie sú členmi Jednoty dôchodcov Slovenska, napriek tomu sa chcú stretávať, tráviť čas pri spoločných záujmových aktivitách, vzdelávať sa na prednáškach a pod.“, podotkol primátor Senice Ľubomír Parízek na margo pripravovaného denného centra.

Ako prvé bude otvorené Denné centrum na tzv. starom sídlisku, kde momentálne intenzívne prebieha úprava priestorov budovy i jej okolia, v ktorej do septembra 2008 sídlilo Záhorské osvetové stredisko. Priestory na činnosť tu budú mať vyčlenené Denné centrum pre dôchodcov a okrem nich aj sluchovo postihnutí občania a Klub výtvarníkov SenArt, prípadne pre ďalšie organizácie. Činnosť v dennom centre bude zabezpečovať v plnej miere Mesto Senica aj v spolupráci s Centrom voľného času, aby činnosť v nich bola pestrá, pre dôchodcov zaujímavá a dávala im možnosti na plnohodnotné aktivity zodpovedajúce ich potrebám a predstavám. Doterajší Klub dôchodcov na Továrenskej ulici Mesto Senica prenajme mestskej organizácii Jednoty dôchodcov Slovenska za podobných podmienok ako iným organizáciám. Jednota dôchodcov si tu bude organizovať vlastný program pre svojich členov, ale aj ostatných seniorov z mesta. Po niekoľkých rokoch ožije bývalá budova Záhorského osvetového strediska, o ktorú prejavilo záujem Mesto Senica už skôr. Senické mestské zastupiteľstvo schválilo kúpu tohto objektu i budovy Múzea L. Novomeského od Trnavského samosprávneho kraja postupným spláca- ním celkovej sumy 360 000 eur počas 3 rokov.

Viera Barošková

 

 

Poznámka: Na zasadnutí Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja, apríl  2008. Schvaľuje:

"6.1 predaj nehnuteľností Záhorského osvetového strediska v Senici, v k. ú. Senica, evid. na LV č. 1341: pozemok parc. č. 1464 (zastavané plochy a nádvoria) o výmere 1604 m2, stavby - budova na parc. č. 1464, s. č. 323, kupujúcemu Mestu Senica, Štefánikova 1408/56, 905 01 Senica, IČO 309974, za kúpnu cenu (podľa ZP č. 139/2007) 6 800 000,– Sk a s poplatkami súvisiacimi s predajom nehnuteľností

6.2 predaj budovy Múzea Laca Novomeského Senica, v k. ú. Senica, evid. na LV č. 1341, parc č. 3387/2, s. č. 641 kupujúcemu Mestu Senica, Štefánikova 1408/56, 905 01 Senica, IČO 309974 za kúpnu cenu (podľa ZP č. 46/2007) 5 100 000,– Sk a s poplatkami súvisiami s predajom nehnuteľnosti

3. s c h v a ľ u j e nasledovné všeobecné základné podmienky priameho predaja nehnuteľností obciam a mestám: Kupujúci musí zachovať pôvodný účel vyuţitia nadobudnutej nehnuteľnosti resp. vyuţívať túto nehnuteľnosť na zabezpečovanie činností vo verejnom záujme na vytváranie podmienok pre rozvoj vzdelávania, kultúrnej, sociálnej a zdravotníckej činnosti, športu, turizmu a cestovného ruchu. Kupujúci sa zaväzuje nepredať nadobudnutú nehnuteľnosť v období 10 rokov od jej kúpy tretej osobe. Prípadný predaj tohto nehnuteľného majetku tretej osobe pred uplynutím doby 10 rokov od jej nadobudnutia je podmienený schválením Zastupiteľstvom TTSK. Uvedené záväzky kupujúceho musia byť obsiahnuté v kúpnej zmluve."

 

 

prijaté na 9. riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Senici, konanom dňa 14. februára 2008

s c h v a ľ u j e odkúpenie nehnuteľného majetku v k.ú. Senica:

1/ budova múzea L. Novomeského s.č. 641 za cenu odsúhlasenú v zastupiteľstve TTSK avšak nie vyššiu ako cena znaleckého posudku, maximálne do výšky 5 100 000,-Sk.

2/ budova Záhorského osvetového strediska s.č. 323 s pozemkom p.č. 1464 o výmere 1604 m2 za cenu odsúhlasenú v zastupiteľstve TTSK avšak nie vyššiu ako cena znaleckého posudku,maximálne do výšky 6 800 000,-Sk od vlastníka

 

 

 

 Tečte korunky tečte, z mesta do VUC.

 

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.