Choď na obsah Choď na menu
 


Hospodárenie Senice 2011 / Dlh mesta 2009 / Primátor: Hospodárenie mesta poznačila kríza

 

 zdroj: http://www.obce.ineko.sk

Senica

Finančné zdravie obce (2008 - 2011)

 
Do výpočtu skóre finančného zdravia sú zahrnuté údaje za roky 2008 až 2011 (celkový dlh iba za rok 2011). Výsledné skóre môže dosahovať hodnoty -3 až +3, pričom vyššia hodnota predstavuje lepšie finančné zdravie.
Celkové skóre
+0,2
dostatočné
finančné zdravie
Celkový dlh
+0,6
Dlhová služba
+2,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
+3,0
Okamžitá likvidita
-2,0
Základná bilancia
-3,0

 

  Päť najdôležitejších ukazovateľov finančnej stability. Keďže ide o pomerové ukazovatele, sú medzi jednotlivými obcami a VÚC dobre porovnateľné. Pre bližšie informácie o každom indikátore kliknite na ikonu [+].
 
Názov Hodnota SR Skóre  
Celkový dlh 47,2 % 32,0 %
+0,6
 
Dlhová služba 10,1 % 14,8 %
+1,8
 
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti 0,0 % 0,5 %
+3,0
 
Okamžitá likvidita 19,5 % 98,0 %
-2,4
 
Základná bilancia -3,2 % 0,4 %
-0,6
 

 

 

 

 

Celkový dlh 47,2 % 32,0 %
+0,6
 
Celkový dlh (%)
Celkový dlh obce (VÚC) je počítaný ako (bankové úvery a výpomoci + dlhodobé záväzky - úvery od ŠFRB) / (bežné príjmy za predchádzajúci rok). Keďže sa nám počítaný dlh nepodarilo očistiť aj o záväzky prijaté na zabezpečenie predfinancovania eurofondov, nemožno robiť žiadne závery na základe jeho porovnania so zákonným limitom na úrovni 60 %. Celkový dlh, ktorý sledujeme, teda vypovedá iba o tom, aké veľké záväzky obec má, a to s jediným záverom – čím väčšie sú, tým väčšie potenciálne riziko z tohto zadlženia pre obec (VÚC) vyplýva. Ak je celkový dlh obce (VÚC) na úrovni 0 %, je jej pridelené skóre +3. S rastúcim dlhom pridelené skóre, vzhľadom na rastúce riziko pre obec (VÚC), lineárne klesá. Pri dlhu na úrovni 60 % je skóre rovné nule a pri hodnote rovnej alebo vyššej ako 120 % je pridelené skóre -3.
 Senica    Slovenská republika
 
 
 
Dlhová služba 10,1 % 14,8 %
+1,8
 
Dlhová služba (%)
Dlhová služba obce (VÚC) je počítaná ako (výdavky na splácanie istiny + úrokové splátky) / (bežné príjmy za predchádzajúci rok). Podľa zákona sa do výdavkov na splácanie istiny a úrokových splátok nemá započítavať ich jednorazové predčasné splatenie. Je však možné, že niektoré obce vykazujú aj predčasné jednorazové splatenia dlhov, a tak môže dôjsť k ich premietnutiu do výdavkov na splácanie istiny a následne aj do dlhovej služby. Nami vypočítanú dlhovú službu preto nie je možné úplne stotožniť so zákonnou definíciou a je potrebné ju brať len ako aproximáciu zákonného kritéria. Poznámka: Zákonný limit je 25 %; ak obec prekročí túto hranicu, nemôže podľa zákona prijať ďalšie návratné zdroje financovania. Ak je dlhová služba obce (VÚC) na úrovni 0 %, je jej pridelené skóre +3. S rastúcou dlhovou službou pridelené skóre, vzhľadom na rastúce riziko pre obec (VÚC), lineárne klesá. Pri dlhovej službe na úrovni 25 % je skóre rovné nule a pri hodnote rovnej alebo vyššej ako 50 % je pridelené skóre -3.
 Senica    Slovenská republika
 
 
 
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti 0,0 % 0,5 %
+3,0
 
Záväzky neuhradené 60 a viac dní po lehote splatnosti v pomere k bežným príjmom (%)
Výška záväzkov obce (VÚC) aspoň 60 dní po splatnosti je počítaná ako (záväzky neuhradené 60 a viac dní po lehote splatnosti) / (bežné príjmy za predchádzajúci rok). Ak obec (VÚC) neuhradila nejaký uznaný záväzok do 60 dní odo dňa jeho splatnosti, napĺňa jednu z dvoch podmienok povinnosti vypracovania návrhu na zavedenie ozdravného režimu. INEKO nemôže garantovať, že údaje, ktoré obce (VÚC) vykazujú, sa zhodujú so zákonnou definíciou kritéria, a teda tento indikátor je potrebné brať nanajvýš ako aproximáciu zákonného kritéria. Ak je výška záväzkov obce (VÚC) aspoň 60 dní po splatnosti presne na úrovni 0 eur resp. 0 %, je jej pridelené skóre +3. Ak výška týchto záväzkov v pomere k príjmom predstavuje hodnotu medzi 0 % a 3 %, pridelené je skóre medzi 0 a -3 (lineárne), pričom ak je hodnota na úrovni rovnej alebo vyššej ako 3 %, skóre je -3.
 Senica    Slovenská republika
 
 
 
Okamžitá likvidita 19,5 % 98,0 %
-2,4
 
Okamžitá likvidita (%)
Okamžitá likvidita obce (VÚC) je počítaná ako (finančné účty) / (krátkodobé záväzky). Ak je okamžitá likvidita obce (VÚC) na úrovni 0 %, je jej pridelené skóre -3. S rastúcou okamžitou likviditou pridelené skóre, vzhľadom na klesajúce riziko pre obec (VÚC), lineárne rastie. Pri okamžitej likvidite na úrovni 100 % je skóre rovné nule a pri hodnote rovnej alebo vyššej ako 200 % je pridelené skóre +3. Inak povedané, ak je objem prostriedkov na finančných účtoch obce (VÚC) vyšší ako výška jej krátkodobých záväzkov, získava kladné skóre (podľa veľkosti tohto pomeru). V opačnom prípade je pridelené záporné skóre.
 Senica    Slovenská republika
 
 
 
Základná bilancia -3,2 % 0,4 %
-0,6
 
Základná bilancia (%)
Základná bilancia obce (VÚC) je počítaná ako (bežné príjmy + kapitálové prímy - bežné výdavky - kapitálové výdavky) / (bežné príjmy + kapitálové prímy). Ak je základná bilancia obce (VÚC) na úrovni nižšej alebo rovnej ako -15 %, je jej pridelené skóre -3. So zlepšujúcou sa základnou bilanciou pridelené skóre, vzhľadom na klesajúce riziko pre obec (VÚC), lineárne rastie. Pri základnej bilancii na úrovni 0 % je skóre rovné nule a pri hodnote rovnej alebo vyššej ako +15 % je pridelené skóre +3. Inak povedané, ak je základná bilancia kladná, obec (VÚC) získava kladné skóre (podľa dosiahnutého výsledku). V opačnom prípade je pridelené záporné skóre.
 Senica    Slovenská republika

 

 

 

Ostatné indikátory (2011)

 

Informácie v tejto sekcii tiež hovoria o finančnej stabilite, ale sú menej výpovedné než päť ukazovateľov v predchádzajúcej sekcii. Pre bližšie informácie o každom indikátore kliknite na ikonu [+].
Názov Hodnota SR Skóre  
Celkový dlh na obyvateľa 263 € 157 €
-
 
Celkový dlh na obyvateľa (€)
Dlh obce (VÚC) v prepočte na 1 obyvateľa je počítaný ako (bankové úvery a výpomoci + dlhodobé záväzky - úvery od ŠFRB) / (počet obyvateľov k začiatku roka). Dlh obce (VÚC) na obyvateľa má iba informatívny charakter. Nie je cieľom dosiahnutý výsledok posudzovať, a preto nie je jednotlivým obciam (VÚC) za tento indikátor priradené skóre.
 Senica    Slovenská republika
 
 
 
 
Záväzky po splatnosti k príjmom - -
-
 
Záväzky po lehote splatnosti v pomere k bežným príjmom (%)
Výška záväzkov obce (VÚC) po splatnosti k príjmom je počítaná ako (záväzky po lehote splatnosti) / (bežné príjmy za predchádzajúci rok). Ak celková výška záväzkov obce (VÚC) po lehote splatnosti presiahne 15 % skutočných bežných príjmov obce predchádzajúceho rozpočtového roka, napĺňa jednu z dvoch podmienok povinnosti vypracovania návrhu na zavedenie ozdravného režimu. INEKO nemôže garantovať, že údaje, ktoré obce (VÚC) vykazujú, sa zhodujú so zákonnou definíciou kritéria, a teda tento indikátor je potrebné brať nanajvýš ako aproximáciu zákonného kritéria. Ak je celková výška záväzkov obce (VÚC) po splatnosti na úrovni 0 %, je jej pridelené skóre +3. S rastúcou výškou záväzkov po splatnosti pridelené skóre, vzhľadom na rastúce riziko pre obec (VÚC), lineárne klesá. Pri záväzkoch po splatnosti na úrovni 15 % je skóre rovné nule a pri hodnote rovnej alebo vyššej ako 30 % je pridelené skóre -3.
 Senica    Slovenská republika
 
 
 
 Pohotová likvidita

46,4 % 157,2 %
-2,1
 
Pohotová likvidita (%)
Pohotová likvidita obce (VÚC) je počítaná ako (finančné účty + krátkodobé pohľadávky) / (krátkodobé záväzky). Ak je pohotová likvidita obce (VÚC) na úrovni 0 %, je jej pridelené skóre -3. S rastúcou pohotovou likviditou pridelené skóre, vzhľadom na klesajúce riziko pre obec (VÚC), lineárne rastie. Pri pohotovej likvidite na úrovni 150 % je skóre rovné nule a pri hodnote rovnej alebo vyššej ako 300 % je pridelené skóre +3. Inak povedané, ak je súčet objemu prostriedkov na finančných účtoch a krátkodobých pohľadávok obce (VÚC) vyšší ako 1,5-násobok výšky jej krátkodobých záväzkov, získava kladné skóre (podľa veľkosti tohto pomeru). V opačnom prípade je pridelené záporné skóre.
 Senica    Slovenská republika
 
 
 
Základná bilancia na obyvateľa -25 € 3 €
-
 
Základná bilancia na obyvateľa (€)
Základná bilancia obce (VÚC) v prepočte na 1 obyvateľa je počítaná ako (bežné príjmy + kapitálové prímy - bežné výdavky - kapitálové výdavky) / (počet obyvateľov k začiatku roka). Základná bilancia obce (VÚC) na obyvateľa má iba informatívny charakter. Nie je cieľom dosiahnutý výsledok posudzovať, a preto nie je jednotlivým obciam (VÚC) za tento indikátor priradené skóre.
 Senica    Slovenská republika
 
 
 
Bilancia bežného účtu 3,5 % 7,8 %
+0,7
 
Bilancia bežného účtu (%)
Bilancia bežného účtu obce (VÚC) je počítaná ako (bežné príjmy - bežné výdavky) / (bežné príjmy). Ak je bilancia bežného účtu obce (VÚC) na úrovni nižšej alebo rovnej ako -15 %, je jej pridelené skóre -3. So zlepšujúcou sa bilanciou bežného účtu pridelené skóre, vzhľadom na klesajúce riziko pre obec (VÚC), lineárne rastie. Pri bilancii bežného účtu na úrovni 0 % je skóre rovné nule a pri hodnote rovnej alebo vyššej ako +15 % je pridelené skóre +3. Inak povedané, ak je bilancia bežného účtu kladná, obec (VÚC) získava kladné skóre (podľa dosiahnutého výsledku). V opačnom prípade je pridelené záporné skóre.
 Senica    Slovenská republika
Bilancia kapitálového účtu -7,7 % -7,3 %
-1,5
 
Bilancia kapitálového účtu (%)
Bilancia kapitálového účtu obce (VÚC) je počítaná ako (kapitálové príjmy - kapitálové výdavky) / (kapitálové príjmy). Ak je bilancia kapitálového účtu obce (VÚC) na úrovni nižšej alebo rovnej ako -15 %, je jej pridelené skóre -3. So zvyšujúcou sa bilanciou kapitálového účtu pridelené skóre lineárne rastie. Pri bilancii kapitálového účtu na úrovni 0 % je skóre rovné nule a pri hodnote rovnej alebo vyššej ako +15 % je pridelené skóre +3. Inak povedané, ak je bilancia kapitálového účtu kladná, obec (VÚC) získava kladné skóre (podľa dosiahnutého výsledku). V opačnom prípade je pridelené záporné skóre.
 Senica    Slovenská republika
 
 
 
Úvery od ŠFRB k príjmom 78,2 % 20,6 %
-0,9
 
Úvery od ŠFRB v pomere k príjmom (%)
Objem úverov obce (VÚC) od Štátneho fondu rozvoja bývania v pomere k príjmom je počítaný ako (úvery od ŠFRB) / (bežné príjmy za predchádzajúci rok), pričom úvery od ŠFRB zahŕňajú aj záväzky z úrokov. Ak sú úvery obce (VÚC) od ŠFRB k príjmom na úrovni 0 %, je jej pridelené skóre +3. S rastúcimi úvermi pridelené skóre, vzhľadom na rastúce riziko pre obec (VÚC), lineárne klesá. Pri úveroch na úrovni 60 % je skóre rovné nule a pri hodnote rovnej alebo vyššej ako 120 % je pridelené skóre -3.
 Senica    Slovenská republika
 
 
 
Čistý majetok 488,0 % 449,6 %
+1,9
 
Čistý majetok (%)
Čistý majetok obce (VÚC) je počítaný ako (neobežný majetok + finančné účty - (bankové úvery a výpomoci + dlhodobé záväzky - úvery od ŠFRB)) / (bežné príjmy za predchádzajúci rok). Ak je čistý majetok obce (VÚC) na úrovni nižšej alebo rovnej ako 0 %, je jej pridelené skóre -3. S rastúcim čistým majetkom pridelené skóre, vzhľadom na klesajúce riziko pre obec (VÚC), lineárne klesá. Pri čistom majetku na úrovni 300 % je skóre rovné nule a pri hodnote rovnej alebo vyššej ako 600 % je pridelené skóre +3. Inak povedané, ak majetok znížený o celkový dlh je vyšší ako 3-násobok ročného bežného príjmu obce (VÚC), získava kladné skóre, v opačnom prípade je pridelené záporné skóre.
 Senica    Slovenská republika
 
 
 
Čistý majetok na obyvateľa 2 712 € 2 206 €
-
 
Čistý majetok na obyvateľa (€)
Čistý majetok obce (VÚC) v prepočte na 1 obyvateľa je počítaný ako (neobežný majetok + finančné účty - (bankové úvery a výpomoci + dlhodobé záväzky - úvery od ŠFRB)) / (počet obyvateľov k začiatku roka). Čistý majetok obce (VÚC) na obyvateľa má iba informatívny charakter. Nie je cieľom dosiahnutý výsledok posudzovať, a preto nie je jednotlivým obciam (VÚC) za tento indikátor priradené skóre.
 Senica    Slovenská republika
 
 
 
Výsledok hospodárenia na obyvateľa -130 € 1 €
-3,0
 
Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie na obyvateľa (€)
Výsledok hospodárenia obce (VÚC) v prepočte na 1 obyvateľa je počítaný ako (výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie) / (počet obyvateľov k začiatku roka). Ak je výsledok hospodárenia obce (VÚC) na obyvateľa na úrovni nižšej alebo rovnej ako -100 eur, je jej pridelené skóre -3. So zlepšujúcim sa výsledkom hospodárenia pridelené skóre, vzhľadom na klesajúce riziko pre obec (VÚC), lineárne rastie. Pri výsledku hospodárenia na obyvateľa na úrovni 0 eur je skóre rovné nule a pri hodnote rovnej alebo vyššej ako +100 eur je pridelené skóre +3. Inak povedané, ak je výsledok hospodárenia kladný, obec (VÚC) získava kladné skóre (podľa dosiahnutého výsledku). V opačnom prípade je pridelené záporné skóre.
 Senica    Slovenská republika
 
 
 

Vstupné finančné ukazovatele (2011)

 
Údaje slúžiace pre výpočet indikátorov finančnej stability. Medzi rozdielne veľkými obcami nie sú dobre porovnateľné, keďže do veľkej miery závisia práve od počtu obyvateľov. Pre bližšie informácie o jednotlivom ukazovateli kliknite na ikonu [+].
Názov Hodnota 2011 Hodnota 2010
Bežné príjmy 12 175 973 € 11 515 767 €
Príjmy bežného rozpočtu (€)
Príjmy bežného rozpočtu obce (VÚC) za kalendárny rok. Jedná sa o skutočne dosiahnuté (nie rozpočtované) príjmy a údaje zahŕňajú aj rozpočtové organizácie v pôsobnosti danej obce (VÚC). Sumy sú uvádzané v eurách, údaje pred rokom 2009 boli prepočítané konverzným kurzom 1 eur = 30,126 Sk.
 Senica
 
 
 
Kapitálové príjmy 4 024 594 € 3 896 499 €
Príjmy kapitálového rozpočtu (€)
Príjmy kapitálového rozpočtu obce (VÚC) za kalendárny rok. Jedná sa o skutočne dosiahnuté (nie rozpočtované) príjmy a údaje zahŕňajú aj rozpočtové organizácie v pôsobnosti danej obce (VÚC). Sumy sú uvádzané v eurách, údaje pred rokom 2009 boli prepočítané konverzným kurzom 1 eur = 30,126 Sk.
 Senica
 
 
 
Bežné výdavky 11 749 204 € 11 866 145 €
Výdavky bežného rozpočtu (€)
Výdavky bežného rozpočtu obce (VÚC) za kalendárny rok. Jedná sa o skutočne dosiahnuté (nie rozpočtované) výdavky a údaje zahŕňajú aj rozpočtové organizácie v pôsobnosti danej obce (VÚC). Sumy sú uvádzané v eurách, údaje pred rokom 2009 boli prepočítané konverzným kurzom 1 eur = 30,126 Sk.
 Senica
 
 
 
Kapitálové výdavky 4 964 238 € 7 583 196 €
Výdavky kapitálového rozpočtu (€)
Výdavky kapitálového rozpočtu obce (VÚC) za kalendárny rok. Jedná sa o skutočne dosiahnuté (nie rozpočtované) výdavky a údaje zahŕňajú aj rozpočtové organizácie v pôsobnosti danej obce (VÚC). Sumy sú uvádzané v eurách, údaje pred rokom 2009 boli prepočítané konverzným kurzom 1 eur = 30,126 Sk.
 Senica
 
 
 
Úvery od ŠFRB 9 000 178 € 8 502 603 €
Úvery od ŠFRB (€)
Celkový objem úverov obce (VÚC) od Štátneho fondu rozvoja bývania (vrátane záväzkov z úrokov). Údaje zahŕňajú aj rozpočtové organizácie v pôsobnosti danej obce (VÚC). Ukazovateľ sa sleduje až od roku 2009, sumy sú uvádzané v eurách.
 Senica
 
 
 
Záväzky po splatnosti - -
Záväzky po lehote splatnosti (€)
Celková výška záväzkov obce (VÚC) po lehote splatnosti. Údaje zahŕňajú aj rozpočtové organizácie v pôsobnosti danej obce (VÚC). Jedná sa o stav záväzkov k 31. decembru daného roka. Sumy sú uvádzané v eurách, údaje pred rokom 2009 boli prepočítané konverzným kurzom 1 eur = 30,126 Sk.
 Senica
 
 
 
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti 0 € 0 €
Záväzky neuhradené 60 a viac dní po lehote splatnosti (€)
Celková výška záväzkov obce (VÚC) neuhradených 60 a viac dní po lehote splatnosti. Údaje zahŕňajú aj rozpočtové organizácie v pôsobnosti danej obce (VÚC). Jedná sa o stav záväzkov k 31. decembru daného roka. Ukazovateľ sa sleduje až od roku 2010, sumy sú uvádzané v eurách. Poznámka: ak obec (VÚC) neuhradila nejaký uznaný záväzok do 60 dní odo dňa jeho splatnosti, napĺňa jednu z dvoch podmienok povinnosti vypracovania návrhu na zavedenie ozdravného režimu.
 Senica
 
 
 
Neobežný majetok 60 860 420 € 60 352 405 €
Neobežný majetok (€)
Celkový objem neobežného majetku obce (VÚC). Údaje zahŕňajú aj rozpočtové organizácie v pôsobnosti danej obce (VÚC). Jedná sa o stav majetku k 31. decembru daného roka. Sumy sú uvádzané v eurách, údaje pred rokom 2009 boli prepočítané konverzným kurzom 1 eur = 30,126 Sk.
 Senica
 
 
 
Krátkodobé pohľadávky 1 078 867 € 787 376 €
Krátkodobé pohľadávky (€)
Celková výška krátkodobých pohľadávok obce (VÚC). Údaje zahŕňajú aj rozpočtové organizácie v pôsobnosti danej obce (VÚC). Jedná sa o stav krátkodobých pohľadávok k 31. decembru daného roka. Sumy sú uvádzané v eurách, údaje pred rokom 2009 boli prepočítané konverzným kurzom 1 eur = 30,126 Sk.
 Senica
 
 
 
Finančné účty 782 517 € 727 427 €
Finančné účty (€)
Celkový objem prostriedkov na finančných účtoch obce (VÚC). Údaje zahŕňajú aj rozpočtové organizácie v pôsobnosti danej obce (VÚC). Jedná sa o stav účtov k 31. decembru daného roka. Sumy sú uvádzané v eurách, údaje pred rokom 2009 boli prepočítané konverzným kurzom 1 eur = 30,126 Sk.
 Senica
 
 
 
Dlhodobé záväzky 9 151 556 € 8 248 885 €
Dlhodobé záväzky (€)
Celková výška dlhodobých záväzkov obce (VÚC). Údaje zahŕňajú aj rozpočtové organizácie v pôsobnosti danej obce (VÚC). Jedná sa o stav dlhodobých záväzkov k 31. decembru daného roka. Sumy sú uvádzané v eurách, údaje pred rokom 2009 boli prepočítané konverzným kurzom 1 eur = 30,126 Sk.
 Senica
 
 
 
Krátkodobé záväzky 4 011 468 € 4 206 947 €
Krátkodobé záväzky (€)
Celková výška krátkodobých záväzkov obce (VÚC). Údaje zahŕňajú aj rozpočtové organizácie v pôsobnosti danej obce (VÚC). Jedná sa o stav krátkodobých záväzkov k 31. decembru daného roka. Sumy sú uvádzané v eurách, údaje pred rokom 2009 boli prepočítané konverzným kurzom 1 eur = 30,126 Sk.
 Senica
 
 
 
Bankové úvery a výpomoci 5 289 626 € 5 753 669 €
Bankové úvery a výpomoci (€)
Celkový objem bankových úverov a výpomocí obce (VÚC). Údaje zahŕňajú aj rozpočtové organizácie v pôsobnosti danej obce (VÚC). Jedná sa o objem úverov k 31. decembru daného roka. Sumy sú uvádzané v eurách, údaje pred rokom 2009 boli prepočítané konverzným kurzom 1 eur = 30,126 Sk.
 Senica
 
 
 
Počet obyvateľov k začiatku roka 20 726 20 742
Počet obyvateľov k začiatku roka
Počet obyvateľov obce (VÚC) k 1. januáru daného roka.
 Senica
 
 
 
Výdavky na splácanie istiny 881 282 € 861 625 €
Výdavky na splácanie istiny (€)
Celková výška výdavkov obce (VÚC) na splácanie istiny úverov. Jedná sa o skutočne dosiahnuté (nie rozpočtované) výdavky a údaje zahŕňajú aj rozpočtové organizácie v pôsobnosti danej obce (VÚC). Sumy sú uvádzané v eurách, údaje pred rokom 2009 boli prepočítané konverzným kurzom 1 eur = 30,126 Sk.
 Senica
 
 
 
Úrokové splátky 282 267 € 173 724 €
Úrokové splátky (€)
Celková výška úrokových splátok obce (VÚC). Jedná sa o skutočne splatené (nie rozpočtované) úroky a údaje zahŕňajú aj rozpočtové organizácie v pôsobnosti danej obce (VÚC). Sumy sú uvádzané v eurách, údaje pred rokom 2009 boli prepočítané konverzným kurzom 1 eur = 30,126 Sk.
 Senica
 
 
 
Výsledok hospodárenia -2 687 483 € -1 121 674 €
Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie (€)
Dosiahnutý výsledok hospodárenia obce (VÚC) za bežné účtovné obdobie (kalendárny rok). Údaje zahŕňajú aj rozpočtové organizácie v pôsobnosti danej obce (VÚC). Ukazovateľ je uvádzaný až od roku 2008, pretože do roku 2007 platili iné postupy účtovania, v dôsledku čoho by údaje pred a po roku 2008 neboli porovnateľné. Sumy sú uvádzané v eurách, údaje za rok 2008 boli prepočítané konverzným kurzom 1 eur = 30,126 Sk.
 Senica
 
 
 

Základné údaje

prehľad základných administratívno - geografických údajov o obci
štatút mesto
počet obyvateľov 20 726
okres Senica
kraj Trnavský
e-mail
spravca@msu.senica.sk
poloha sídla
* V rámci projektu "Otvorená samospráva" neziskovej mimovládnej organizácie Transparency International Slovensko

Najbližšie obce

hospodárenie geograficky najbližších obcí
# obec dlh na
obyvateľa
(2011)
1 Rovensko 111 €
2 Rybky 312 €
3 Hlboké 205 €
4 Rohov 40 €
5 Častkov 642 €
6 Sobotište 0 €
7 Smrdáky 0 €
8 Lopašov 194 €
9 Prietrž 47 €
10 Koválov 163 €

Podobne veľké obce

hospodárenie obcí s podobným počtom obyvateľov
# obec dlh na
obyvateľa
(2011)
1 Bratislava - Rača 1 €
2 Snina 100 €
3 Košice - Staré Mesto 0 €
4 Nové Mesto nad Váhom 0 €
5 Bánovce nad Bebravou 96 €
6 Bratislava - Podunajské Biskupice 9 €
7 Bratislava - Vrakuňa 16 €
8 Brezno 272 €
9 Košice - Sever 0 €
10 Dolný Kubín 257 €
Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť.
Projekt finančne podporuje OPEN SOCIETY INSTITUTE.

 

 

 

 

 

5.5.2011 Primátor: Hospodárenie mesta poznačila kríza

 

 

zdroj: sme.sk

Poslanci na zasadnutí mestského zastupiteľstva prerokovali záverečný účet mesta. Niektorým z nich sa hospodárenie mesta nepozdávalo. Primátor záverečný účet obhajoval hospodárskou krízou.

 

SENICA. Záverečný účet mesta odhalil, že radnica ukončila hospodárenie za rok 2010 v mínusových číslach. Materiál prerokovali poslanci na ostatnom mestskom zastupiteľstve (28.4.). „Konečným výsledkom hospodárenia mesta k 31.12. 2010 je schodok v sume 2 757,17 eur,“ píše sa v správe hlavného kontrolóra.

 

Ku koncu minulého roka malo mesto na účte sumu takmer 291 tisíc eur. Mesto skončilo v mínuse aj napriek tomu, že rozpočet na rok 2010 bol prijatý ako prebytkový. Problematické boli najmä celkové príjmy mesta. Oproti sume, ktorú si radnica naplánovala, sa ich podarilo splniť iba na 65 percent. Hlavný kontrolór v materiáli píše, že dôvodom tohto výpadku bola hospodárska kríza, ktorá mesto zasiahla. V oblasti výdavkov sa na 100 percent podarilo splniť plán pre zdravotníctvo. Naopak najmenšie percento plnenia mala ochrana životného prostredia. V oblasti kapitálových výdavkov išlo najviac peňazí na rekonštrukciu škôl či rekonštrukciu parkovísk. Cibula: Nehospodárili sme dobre

 

Primátor mesta Ľubomír Parízek taktiež tvrdí, že hospodárenie mesta zasiahla kríza. „Rok 2010 bol krízový a kto to nepochopil, nežije v tejto realite. Znamená to, že keď je kríza, aj samospráva dostane menej peňazí,“ hovorí Parízek. Podľa neho v bežných príjmoch dostali o 3,2 milióna menej.

 

„V kapitálových sme mali výpadok sedem miliónov, dostali sme síce nejaké granty, ale nepodarilo sa predať nejaké veci. Ten výpadok je jasný a zrejmý,“ dodáva primátor. Podľa poslanca za KDH Antona Cibuľu však schodok bol spôsobený tým, že mesto dobre nehospodárilo.

 

„Javí sa mi, že mesto minulý rok nehospodárilo dobre. Ten schodok, ktorý tu je napísaný, je veľmi pekný. Musíme však zobrať do úvahy, že mesto neuhradilo faktúry vo výške 3 153 582 eur, ktoré sa prenášajú do nasledujúceho roka,“ ozrejmuje Cibula. Poslanec tak vo svojom prejave narážal na záväzky, ktoré mesto má. Aj podľa správy hlavného kontrolóra celkové záväzky mesta v roku 2010 oproti predchádzajúcemu roku vzrástli. Mesto zaťažujú úvery

 

Záverečný účet mesta odhalil aj úverovú zaťaženosť mesta. Podľa správy hlavného kontrolóra úverová zaťaženosť mesta úvermi zo Štátneho fondu rozvoja bývania predstavoval ku koncu minulého roka okolo 8 500 tisíc eur. Splatnosť niektorých úverov je až do roku 2040. Úvery z bánk predstavuje sumu 5 753 tisíc eur.

 

„To mesto a tá obec, ktorá je aktívna, si narobí dlhy a problémy, ale život nie je o tom, že máme čakať, kto nám čo hodí. My musíme byť aktívni,“ reagoval primátor v inej časti rokovania. Podľa jeho slov však bude hospodárenie pre tento rok ešte horšie. „Ja som povedal, že rok 2010 bude problémový. Rok 2011 bude ešte problémovejší a tých problémov bude čoraz viac,“ zakončuje primátor.

 

 

 

 

 

 

 

Dlh mesta. 2009?

 

Dlh mesta navyše za posledné obdobie stúpol na závratných 5.681.850,45 € (171.171.426,60 Sk).  - zdroj senican.sk

Nádhera, čo bude následovať, zdraženie parkovacích miest,...? Už to chce len čerešničku na tom dortíku hospodárenia zastupiteľstva - nech si pridelia odmeny, zaslúžene, BABRÁCI. Zažiadajú o financie z eurofondov? Len aby potom udržali svoju chamtivosť na uzde, aby sme nedopadli ako s eurofondami pre priemyselný park!!!   

Senica je v peknej srač.. zadlženosti a oni to brilantne nazvú zmiernenie dopadov hospodárskej kríze. Čo ale chcete, keď cap je zahradníkom.